مرکز خدمات تهران ترجمه
 

ترجمه‌ی اصطلاحات


ترجمه‌ی اصطلاحات

Expression

در این مرحله می‌توان به ترجمه‌ی اصطلاحات عادی در جمله پرداخت به طوری که شاگرد عادت کند ارزش ترکیبی کلمات را در نظر بگیرد از قبیل افعال یا اسامی که با قیود با حروف اضافه ترکیب می‌شوند. مثلا در جملات زیر به ترجمه فارسی اصطلاحات انگلیسی که به حروف تحریری چاپ شده است توجه کنید:-

عقب افتاد  In the race be dropped behind.

پهلوی یکدیگر They were aitting side by side.

موردتمسخر واقع شدن I don’t wish to be laughed at

بالاخره- با تمام احوال He decided to come back after all.

به هیچ وجه On no account does he agree to this proposal.

و در جملات زیر به معانی انگلیسی کلماتی که با حروف سیاه فارسی چاپ شده توجه کنید:

در موقع بازی زمین خورد.                      Felt down.

چرا در صحبت به حاشیه می‌روید؟            beat about the bush.

آنچه را به شما گفتم لطفا در نظر بگیرید.     Bear in mind

نهایت کوشش خود را در این راه به کار بردم.                  My utmost.

در نتیجه رفتار خود آلت تمسخر همه قرار گرفت.             Laughing stock.

 

تمرین 3

 

در جملات زیر ترجمه‌ی فارسی اصطلاحات انگلیسی را که با حروف تحریری چاپ شده به کمک لغت پیدا کنید:-

 1.  I knew this all along.
 2. They were walking arm in arm.
 3. He lives at the end of this blind alley.
 4. Their engagement was an open secret.
 5. My friend got the lions share.
 6. Bring your children, too, by all m?
 7. Above all remember his advice.
 8. He would like to see this in black and white.
 9. English is spoken far and wide.
 10. Luckily we were in time.
 11. On behalf of my client I offer these terms.
 12. He was dismissed in accordance with the regulation.
 13. The lecturer spoke in favour of democracy.
 14. We ? off early.
 15. The child was brought up by his aunt.
 16. She takes after her mother.
 17. The messenger was as quick as lightning.
 18. My uncle broke the news to her.
 19. I took him for his brother.
 20. The poor fellow was murdered in cold blood.
 21. An answer was sent in due course.
 22. Now we are in deep water.
 23. We tried to bush it up.
 24. I am looking forward to your arrival.
 25. In danger he does not turn a hair.
 26. He lives in an out-of-the-way village.
 27. I ran short of money last week.
 28. He is afraid to look me in the face.
 29. Will you keep an eye on this luggage for me?
 30. He did me a good turn.
 31. We visit them from time to time
 32. The teacher sat on him for his insolence.
 33. He paid through the nose for his mistake.
 34. I took it into my head to run away.
 35. He is better off in his new job.
 36. It seems that the children are up to something.
 37. I am usually wide awake by about seven.
 38. Will you put in a word for me?
 39. He is a jack of all trades.

 

تمرین 4

در جملات زیر ترجمه‌ی انگلیسی اصطلاحاتی را که با حروف سیاه چاپ شده به کمک فرهنگ لغت پیدا کنید:-

 1. تمرین ها را روی کاغذ خط‌دار یک در میان بنویسید.
 2. بعلت گرفتاری زیاد مسافرت خود را به تعویق انداخت.
 3. این دو کشور با هم قطع رابطه کردند.
 4. فلانی را مدتها است ندیده‌ام.
 5. در این گوشه ساکت و آرام انسان نمی‌داند چطور وقتش را بگذراند.
 6. برخی از روزنامه‌ها مردان شریف را لجن مال می‌کنند.
 7. احتیاج مبرمی به پول داشت.
 8. با دیدن این صحنه راه فرار پیش گرفت.
 9. در جواب تستای من سر را بعلامت نفی تکان داد
 10. برای روز مبادا سرفه‌جوئی لازم است.
 11. دولت این طرح را بمرحله اجرا در آورد.
 12. مدت زیادی در این موضوع بگو و مگو داشتند.
 13. او با من سر دعوا دارد.
 14. هر از گاهی بدیدنش می‌روم.
 15. برای آخرین بار تذکر می‌دهم که این روش صحیح نیست.
 16. حاضرم با او از در سازش در آیم.
 17. در نتیجه معاشرت با دوستان ناجور کارش بفساد کشید.
 18. آن خانم با سردی و بی‌اعتنائی او را پذیرفت.
 19. او اصرار دارد نخود هر آشی باشد.
 20. نه یکدل بلکه صد دل عاشق او شد.
 21. بعلت ولخرجی در ماه پیش این روزها دستم تنگ است.
 22. نکته حساس را خوب تشخیص دادید.
 23. برای رسیدن بمنظور باید استقامت ورزید.
 24. این کار با مرور زمان درست می‌شود.
 25. در یک چشم بهم زدن رفت و برگشت.
 26. داستان را تمام و کمال شرح دهید.
 27. او سعی دارد کاملا حفظ ظاهر را بکند.
 28. با مردم ناکس نباید نشست و برخاست کرد.
 29. سعی کرد جزئیات وقایع تاریخی را بخاطر بسپارد.
 30. مایل است او را بحال خود بگذارند.
 31. در موقع امتحان روی دست کسی نگاه می‌کنید.
 32. پرستارش از او مراقبت کرد.
 33. از دیدن آن همه اغذیه دهنش آب افتاد.
 34. اصرار دارد بیگانگان را دست بیندازد.
 35. این دو دوست با یکدیگر قهر کردند.
 36. بهتر است به اصل موضوع برگردیم.
 37. اتفاقا در چنگ دشمن اسیر شد.
 38. در غیاب پدرش همه کارها را انجام می‌داد.
 39. با قوم و خویش رفتارش چندان محبت آمیز نیست.

نوشته شده در تاریخ 1393/4/12