مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه سیزده لقمه ترجمه


اول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنیداول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنید

IF YOU DONT  let a teacher know at what level you are - by asking a question, or revealing your ignorance - you will not learn or grow. You cannot pretend for long, for you will eventually be found out. Admission of ignorance is often the first step in our education. Thoreau, “ How can we remember our ignorance, which our growth requires, when we are using our knowledge all the time ? “

 

اگر با پرسیدن سوالی یا آشکار ساختن نادانی خود، نگذارید آموزگار از سطحی که در آن قرار دارید آگاه شود، هیچ گاه نخواهید آموخت و رشد نخواهید کرد. نمی توانید برای مدتی مدید وانمود کنید، سرانجام همه چیز آشکار خواهد شد. پذیرش نادانی خویش اغلب نخستین گامی است که به سوی آموزش برمی داریم. ثارو می گوید : «وقتی پیوسته دانش خود را به کار می بریم، چگونه می توانیم نادانی خود را به خاطر آوریم، که لازمه رشد و آموزش است ؟ »

در صورتی که مایل هستید متون بیشتری دریافت کنید میتوانید برای ما ایمیل ارسال کنید

dozabanebooks@gmail.com

 

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1394/1/31