مرکز خدمات تهران ترجمه
 

لقمه ی ترجمه یازدهم


دوستانی که ترجمه های خوب قبلی را خوانند ما راتشویق کردند که بخش لقمه ی ترجمه را ادامه دهیم. این مطالب مربوط به ترجمه ی کتاب هفت عادت استفان کاوی است که توسط آقای آل یاسین ترجمه شده است. ما خوشحال هستیم که اساتید رشته های مختلف از جمله زیست شناسی با ما تماس گرفتند و توجه به نوع ترجمه ی کتاب حاضر را راه مناسبی برای ارتقا ترجمه خویش یافتند

 

 

THE MORE CLOSELY our maps or paradigms are aligned with principles or natural laws, the more accurate and functional they will be. Correct maps will infinitely impact our personal and interpersonal effectiveness far more than any amount of effort expended on changing our attitudes and behaviors.

هرچه نقشه ها یا برداشت های ما بیشتر با اصول یا قوانین طبیعی منطبق باشند، دقیقتر و عملی تر خواهند بود. تاثیر نقشه های درست بر تاثیرگذاری شخصی و روابط متقابل ما، بیشتر از هرگونه تلاش برای تغییر دادن گرایش ها و رفتارهایمان خواهد بود.

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1394/1/27