مرکز خدمات تهران ترجمه
 

لقمه ی دهم ترجمه


قسمتی از ترجمه کتاب مردمان موثر توسط مترجم خوب آقای آل یاسین

اعتقاد دارم که مانند جنین می توانیم رشد و پرورش پیدا کنیم و تواناییهای افزونتری را از خود بروز دهیم و استعدادهای بیشتری را در خود پرورش دهیم. اصل رشد، فرآیند بروز توانایی و پرورش استعدادها در کنار نیاز به اصولی چون صبر و تعلیم و تشویق کاملاٌ به اصل توانایی و استعداد مرتبط است.

I BELIEVE THAT   we  are embryonic  and can develop and release more and more potential , develop more and more talents . Highly related to this principle of potential is the principle of growth- the process of releasing potential and developing talents, with the accompanying need for principles such as patience, nurturance, and encouragement.

در صورتی که مایل هستید متون بیشتری دریافت کنید میتوانید برای ما ایمیل ارسال کنید

dozabanebooks@gmail.com

بخش پژوهشی تهران ترجمه

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

 

نوشته شده در تاریخ 1393/10/2