مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه ی هشتم ترجمه


اول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنیداول متن انگلیسی را بخوانید و یکبار آن را به فارسی ترجمه کنید و پس از آن ترجمه انگلیسی به فارسی خود را با ترجمه آقای آل یاسین مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید رویکرد جدیدی در ترجمه کتاب پیدا کنید

AT SOME TIME in your life, you probably had someone believe in you when you didn’t  believe in yourself. They scripted you. Did that make a difference in your life?

احتمالاٌ در زندگی تان اوقاتی وجود داشته که به توانایی هایتان تردید داشتید، در صورتی که افرادی دیگر به استعداد و قابلیت های شما اعتقاد داشتند و سناریو زندگی تان را نوشتند. آیا این کار تغییر و تحولی در زندگی تان ایجاد کرد؟

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/9/16