مرکز خدمات تهران ترجمه
 

جلسه‌ی دوم لقمه‌ی ترجمه


متن دوزبانه‌ از ترجمه‌ی کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوی

MATURITY IS THE balance between courage and consideration. If a person can express his feeling and considerations with courage balanced with consideration for the feelings and convictions of another person, he is mature, particularly if the issue is  very important to both parties

بلوغ به معنای توازن بین جسارت و ملاحظه است. هر گاه کسی بتواند با  جسارت، احساسات  و اعتقادات خود را پس از تعادل با احساسات و اعتقادات فرد دیگر اظهار کند، از بلوغ فکری بهره‌مند است، به خصوص اگر موضوع برای دو طرف از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

جلسه ی یک - لقمه ترجمه کتاب

جلسه دو - لقمه ترجمه کتاب

جلسه ی سه- لقمه ترجمه کتاب

 

نوشته شده در تاریخ 1393/7/17